Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:2

New American Standard Bible
2 Corinthians 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I know your readiness, of which I boast about you to the Macedonians, {namely,} that Achaia has been prepared since last year, and your zeal has stirred up most of them.
NA26 – οἶδα (5758) γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι (5736) Μακεδόσιν ὅτι Ἀχαΐα παρεσκεύασται (5769) ἀπὸ πέρυσι, καὶ τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν (5656) τοὺς πλείονας.
WH – οιδα (5758) γαρ την προθυμιαν υμων ην υπερ υμων καυχωμαι (5736) μακεδοσιν οτι αχαια παρεσκευασται (5769) απο περυσι και το υμων ζηλος ηρεθισεν (5656) τους πλειονας
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܝܳܒ݂ܶܗ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܶܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܕ݁ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܶܫܬ݁ܩܰܕ݂ܝ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile