Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:7

New American Standard Bible
2 Corinthians 9:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Each one {must do} just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
NA26 – ἕκαστος καθὼς προῄρηται (5764) τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ (5719) θεός.
WH – εκαστος καθως προηρηται (5764) τη καρδια μη εκ λυπης η εξ αναγκης ιλαρον γαρ δοτην αγαπα (5719) ο θεος
PES – ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܠܝܳܗܽܘܒ݂ܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܰܕ݁ܳܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile