Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:8

New American Standard Bible
2 Corinthians 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And God is able to make all grace overflow to you, so that, always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed;
NA26 – δυνατεῖ (5719) δὲ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι (5658) εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες (5723) περισσεύητε (5725) εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν,
WH – δυνατει (5719) δε ο θεος πασαν χαριν περισσευσαι (5658) εις υμας ινα εν παντι παντοτε πασαν αυταρκειαν εχοντες (5723) περισσευητε (5725) εις παν εργον αγαθον
PES – ܡܳܛܝܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܽܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ ܕ݁ܰܢܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܬ݂ܝܰܬ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile