Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:4

New American Standard Bible
2 Peter 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness, held for judgment;
NA26 – Εἰ γὰρ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων (5660) οὐκ ἐφείσατο, (5662) ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας (5660) παρέδωκεν (5656) εἰς κρίσιν τηρουμένους, (5746)
WH – ει γαρ ο θεος αγγελων αμαρτησαντων (5660) ουκ εφεισατο (5662) αλλα [ σειροις | σειραις ] ζοφου ταρταρωσας (5660) παρεδωκεν (5656) εις κρισιν τηρουμενους (5746)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܰܚܛܰܘ ܠܳܐ ܚܳܣ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܫܺܫܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܥܰܓ݁ܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܛܪܽܘܢ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile