Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:10

New American Standard Bible
2 Peter 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be discovered.
NA26 – Ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, (5695) στοιχεῖα δὲ καυσούμενα (5746) λυθήσεται, (5701) καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται. (5701)
WH – ηξει (5692) δε ημερα κυριου ως κλεπτης εν η οι ουρανοι ροιζηδον παρελευσονται (5695) στοιχεια δε καυσουμενα (5746) λυθησεται (5701) και γη και τα εν αυτη εργα ευρεθησεται (5701)
PES – ܐܳܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܩܕ݁ܺܝܢ ܢܶܫܬ݁ܪܽܘܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile