Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 10:28

New American Standard Bible
Acts 10:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he said to them, "You yourselves know that it is forbidden for a Jewish man to associate with or visit a foreigner; and {yet} God has shown me that I am not to call any person unholy or unclean.
NA26 – ἔφη (5713) τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε (5736) ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν (5748) ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι (5745) προσέρχεσθαι (5738) ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν (5721) ἄνθρωπον·
WH – εφη (5707) τε προς αυτους υμεις επιστασθε (5736) ως αθεμιτον εστιν (5719) ανδρι ιουδαιω κολλασθαι (5745) η προσερχεσθαι (5738) αλλοφυλω καμοι ο θεος εδειξεν (5656) μηδενα κοινον η ακαθαρτον λεγειν (5721) ανθρωπον
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܣ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܢܶܩܰܦ݂ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܘܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܰܛܡܰܐ ܐܰܘ ܡܣܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile