Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:14

New American Standard Bible
Acts 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When she recognized Peter's voice, because of her joy she did not open the gate, but ran in and announced that Peter was standing in front of the gate.
NA26 – καὶ ἐπιγνοῦσα (5631) τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα (5631) δὲ ἀπήγγειλεν (5656) ἑστάναι (5760) τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος.
WH – και επιγνουσα (5631) την φωνην του πετρου απο της χαρας ουκ ηνοιξεν (5656) τον πυλωνα εισδραμουσα (5631) δε απηγγειλεν (5656) εσταναι (5760) τον πετρον προ του πυλωνος
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܰܬ݂ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܗ ܠܳܐ ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܠܶܗ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܶܗܛܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile