Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:20

New American Standard Bible
Acts 12:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now he was very angry with the people of Tyre and Sidon; and with one mind they came to him, and having won over Blastus the king's chamberlain, they were asking for peace, because their country was supported {with grain} from the king's country.
NA26 – Ἦν (5713) δὲ θυμομαχῶν (5723) Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις· ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν (5713) πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες (5660) Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο (5710) εἰρήνην, διὰ τὸ τρέφεσθαι (5745) αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς.
WH – ην (5707) δε θυμομαχων (5723) τυριοις και σιδωνιοις ομοθυμαδον δε παρησαν (5707) προς αυτον και πεισαντες (5660) βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο (5710) ειρηνην δια το τρεφεσθαι (5745) αυτων την χωραν απο της βασιλικης
PES – ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܙ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܪܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܨܰܝܕ݁ܳܢܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܐܦ݁ܺܝܣܘ ܠܰܒ݂ܠܰܣܛܳܘܣ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܫܶܐܠܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܦ݂ܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile