Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:4

New American Standard Bible
Acts 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia and from there they sailed to Cyprus.
NA26 – Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες (5685) ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον (5627) εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν (5656) εἰς Κύπρον,
WH – αυτοι μεν ουν εκπεμφθεντες (5685) υπο του αγιου πνευματος κατηλθον (5627) εις [ σελευκιαν | σελευκειαν ] εκειθεν τε απεπλευσαν (5656) εις κυπρον
PES – ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܠܰܚܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܣܶܠܳܘܩܺܝܰܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile