Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 13:7

New American Standard Bible
Acts 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of intelligence. This man summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God.
NA26 – ὃς ἦν (5713) σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος (5666) Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν (5656) ἀκοῦσαι (5658) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·
WH – ος ην (5707) συν τω ανθυπατω σεργιω παυλω ανδρι συνετω ουτος προσκαλεσαμενος (5666) βαρναβαν και σαυλον επεζητησεν (5656) ακουσαι (5658) τον λογον του θεου
PES – ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܶܪܓ݁ܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܩܪܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile