Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:22

New American Standard Bible
Acts 14:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and {saying,} "{It is} through many tribulations {that} we must enter the kingdom of God."
NA26 – ἐπιστηρίζοντες (5723) τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες (5723) ἐμμένειν (5721) τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ (5904) ἡμᾶς εἰσελθεῖν (5629) εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
WH – επιστηριζοντες (5723) τας ψυχας των μαθητων παρακαλουντες (5723) εμμενειν (5721) τη πιστει και οτι δια πολλων θλιψεων δει (5719) ημας εισελθειν (5629) εις την βασιλειαν του θεου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile