Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:22

New American Standard Bible
Acts 14:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and {saying,} "{It is} through many tribulations {that} we must enter the kingdom of God."
NA26 – ἐπιστηρίζοντες (5723) τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες (5723) ἐμμένειν (5721) τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ (5904) ἡμᾶς εἰσελθεῖν (5629) εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
WH – επιστηριζοντες (5723) τας ψυχας των μαθητων παρακαλουντες (5723) εμμενειν (5721) τη πιστει και οτι δια πολλων θλιψεων δει (5719) ημας εισελθειν (5629) εις την βασιλειαν του θεου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile