Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 14:23

New American Standard Bible
Acts 14:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had appointed elders for them in every church, having prayed with fasting, they entrusted them to the Lord in whom they had believed.
NA26 – χειροτονήσαντες (5660) δὲ αὐτοῖς κατ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο (5639) αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. (5715)
WH – χειροτονησαντες (5660) δε αυτοις κατ εκκλησιαν πρεσβυτερους προσευξαμενοι (5666) μετα νηστειων παρεθεντο (5639) αυτους τω κυριω εις ον πεπιστευκεισαν (5715)
PES – ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܡܰܓ݂ܥܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile