Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 15:2

New American Standard Bible
Acts 15:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And after Paul and Barnabas had a heated argument and debate with them, {the brothers} determined that Paul and Barnabas and some others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders concerning this issue.
NA26 – γενομένης (5637) δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ πρὸς αὐτοὺς ἔταξαν ἀναβαίνειν (5721) Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου.
WH – γενομενης (5637) δε στασεως και ζητησεως ουκ ολιγης τω παυλω και τω βαρναβα προς αυτους εταξαν (5656) αναβαινειν (5721) παυλον και βαρναβαν και τινας αλλους εξ αυτων προς τους αποστολους και πρεσβυτερους εις ιερουσαλημ περι του ζητηματος τουτου
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܰܒ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܣܩܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܥܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile