Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:21

New American Standard Bible
Acts 19:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now after these things were finished, Paul resolved in the Spirit to go to Jerusalem after he had passed through Macedonia and Achaia, saying, "After I have been there, I must also see Rome."
NA26 – Ὡς δὲ ἐπληρώθη (5681) ταῦτα, ἔθετο (5639) Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν (5631) τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι (5738) εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰπὼν (5631) ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι (5635) με ἐκεῖ δεῖ (5904) με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. (5629)
WH – ως δε επληρωθη (5681) ταυτα εθετο (5639) ο παυλος εν τω πνευματι διελθων (5631) την μακεδονιαν και αχαιαν πορευεσθαι (5738) εις ιεροσολυμα ειπων (5631) οτι μετα το γενεσθαι (5635) με εκει δει (5719) με και ρωμην ιδειν (5629)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܙܶܠ݈ܬ݂ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܪܽܗ݈ܘܡܺܝ ܐܶܚܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile