Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:11

New American Standard Bible
Acts 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They also said, ""Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in just the same way as you have watched Him go into heaven."
NA26 – οἳ καὶ εἶπαν, (5627) Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε (5758) ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς (5685) ἀφ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται (5695) ὃν τρόπον ἐθεάσασθε (5662) αὐτὸν πορευόμενον (5740) εἰς τὸν οὐρανόν.
WH – οι και ειπαν (5627) ανδρες γαλιλαιοι τι εστηκατε (5758) [ βλεποντες (5723) | <εμβλεποντες> (5723) ] εις τον ουρανον ουτος ο ιησους ο αναλημφθεις (5685) αφ υμων εις τον ουρανον ουτως ελευσεται (5695) ον τροπον εθεασασθε (5662) αυτον πορευομενον (5740) εις τον ουρανον
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ ܡܳܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile