Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:20

New American Standard Bible
Acts 20:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how I did not shrink from declaring to you anything that was beneficial, and teaching you publicly and from house to house,
NA26 – ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην (5668) τῶν συμφερόντων (5723) τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι (5658) ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ οἴκους,
WH – ως ουδεν υπεστειλαμην (5668) των συμφεροντων (5723) του μη αναγγειλαι (5658) υμιν και διδαξαι (5658) υμας δημοσια και κατ οικους
PES – ܘܠܳܐ ܒ݁ܣܺܝܬ݂ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦ݂ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܬ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile