Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:38

New American Standard Bible
Acts 20:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – grieving especially over the word which he had spoken, that they would not see his face again. And they were accompanying him to the ship.
NA26 – ὀδυνώμενοι (5746) μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ εἰρήκει (5715) ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν (5719) τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. (5721) προέπεμπον (5707) δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.
WH – οδυνωμενοι (5746) μαλιστα επι τω λογω ω ειρηκει (5715) οτι ουκετι μελλουσιν (5719) το προσωπον αυτου θεωρειν (5721) προεπεμπον (5707) δε αυτον εις το πλοιον
PES – ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܢܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܘܠܰܘܝܽܘܗ݈ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile