Lectionary Calendar
Thursday, May 30th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:24

New American Standard Bible
Acts 23:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {They were} also to provide mounts to put Paul on and bring him safely to Felix the governor.
NA26 – κτήνη τε παραστῆσαι (5658) ἵνα ἐπιβιβάσαντες (5660) τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα,
WH – κτηνη τε παραστησαι (5658) ινα επιβιβασαντες (5660) τον παυλον διασωσωσιν (5661) προς φηλικα τον ηγεμονα
PES – ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܥܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܪܟ݁ܒ݂ܽܘܢ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܢܦ݂ܰܠܛܽܘܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ ܗܺܓ݂ܡܳܘܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile