Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:22

New American Standard Bible
Acts 24:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Felix, having quite accurate knowledge about the Way, adjourned them, saying, "When Lysias the commander comes down, I will decide your case."
NA26 – Ἀνεβάλετο (5639) δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς (5761) τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας, (5631) Ὅταν Λυσίας χιλίαρχος καταβῇ (5632) διαγνώσομαι (5695) τὰ καθ ὑμᾶς,
WH – ανεβαλετο (5639) δε αυτους ο φηλιξ ακριβεστερον ειδως (5761) τα περι της οδου ειπας (5631) οταν λυσιας ο χιλιαρχος καταβη (5632) διαγνωσομαι (5695) τα καθ υμας
PES – ܦ݁ܺܝܠܺܟ݁ܣ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܰܗܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile