Lectionary Calendar
Saturday, June 22nd, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:16

New American Standard Bible
Acts 28:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When we entered Rome, Paul was allowed to stay by himself, with the soldier who was guarding him.
NA26 – Ὅτε δὲ εἰσήλθομεν (5627) εἰς Ῥήγιον, ἐπετράπη (5681) τῷ Παύλῳ μένειν (5721) καθ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι (5723) αὐτὸν στρατιώτῃ.
WH – οτε δε [ | ] εις ρωμην επετραπη (5681) τω παυλω μενειν (5721) καθ εαυτον συν τω φυλασσοντι (5723) αυτον στρατιωτη
PES – ܘܥܰܠܢ ܠܪܽܗ݈ܘܡܺܐ ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܥܰܡ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܢܳܛܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile