Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:7

New American Standard Bible
Acts 28:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now in the neighboring parts of that place were lands belonging to the leading man of the island, named Publius, who welcomed us and entertained us warmly for three days.
NA26 – Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν class="show tvm">(5707) χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.
WH – εν δε τοις περι τον τοπον εκεινον υπηρχεν class="show tvm">(5707) χωρια τω πρωτω της νησου ονοματι ποπλιω ος αναδεξαμενος class="show tvm">(5666) ημας [ ημερας τρεις | τρεις ημερας ] φιλοφρονως εξενισεν class="show tvm">(5656)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܽܘܪܝܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܦ݁ܳܘܦ݁ܠܺܝܳܘܣ ܕ݁ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܫܳܗ ܕ݁ܓ݂ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܘܩܰܒ݁ܠܰܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܚܳܕ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile