Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:2

New American Standard Bible
Acts 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And suddenly a noise like a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were sitting.
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης (5730) πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν (5656) ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν (5713) καθήμενοι· (5740)
WH – και εγενετο (5633) αφνω εκ του ουρανου ηχος ωσπερ φερομενης (5746) πνοης βιαιας και επληρωσεν (5656) ολον τον οικον ου ησαν (5707) καθημενοι (5740)
PES – ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile