Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:2

New American Standard Bible
Acts 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And suddenly a noise like a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were sitting.
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης (5730) πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν (5656) ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν (5713) καθήμενοι· (5740)
WH – και εγενετο (5633) αφνω εκ του ουρανου ηχος ωσπερ φερομενης (5746) πνοης βιαιας και επληρωσεν (5656) ολον τον οικον ου ησαν (5707) καθημενοι (5740)
PES – ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile