Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:3

New American Standard Bible
Acts 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And tongues {that looked} like fire appeared to them, distributing themselves, and {a tongue} rested on each one of them.
NA26 – καὶ ὤφθησαν (5681) αὐτοῖς διαμεριζόμεναι (5730) γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν (5656) ἐφ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,
WH – και ωφθησαν (5681) αυτοις διαμεριζομεναι (5730) γλωσσαι ωσει πυρος και εκαθισεν (5656) εφ ενα εκαστον αυτων
PES – ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile