Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them.
NA26 – καὶ ὤφθησαν (5681) αὐτοῖς διαμεριζόμεναι (5730) γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν (5656) ἐφ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,
WH – και ωφθησαν (5681) αυτοις διαμεριζομεναι (5730) γλωσσαι ωσει πυρος και εκαθισεν (5656) εφ ενα εκαστον αυτων
PES – ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain