Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:33

New American Standard Bible
Acts 2:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, since He has been exalted at the right hand of God, and has received the promise of the Holy Spirit from the Father, He has poured out this which you both see and hear.
NA26 – τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς (5685) τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν (5631) παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο ὑμεῖς καὶ βλέπετε (5719) καὶ ἀκούετε. (5719)
WH – τη δεξια ουν του θεου υψωθεις (5685) την τε επαγγελιαν του πνευματος του αγιου λαβων (5631) παρα του πατρος εξεχεεν (5656) τουτο ο υμεις [και] βλεπετε (5719) και ακουετε (5719)
PES – ܘܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܘܰܢܣܰܒ݂ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܶܐܫܰܕ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile