Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:10

New American Standard Bible
Acts 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they recognized him as being the very one who used to sit at the Beautiful Gate of the temple {to beg} for charitable gifts, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him.
NA26 – ἐπεγίνωσκον (5707) δὲ αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν (5713) πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος (5740) ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν (5681) θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι (5761) αὐτῷ.
WH – επεγινωσκον (5707) δε αυτον οτι [ ουτος | αυτος ] ην (5707) ο προς την ελεημοσυνην καθημενος (5740) επι τη ωραια πυλη του ιερου και επλησθησαν (5681) θαμβους και εκστασεως επι τω συμβεβηκοτι (5761) αυτω
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܚܳܕ݂ܽܘܪܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܘܫܳܐܶܠ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܬ݁ܶܡܗܳܐ ܘܕ݂ܽܘܡܳܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile