Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:7

New American Standard Bible
Acts 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And grasping him by the right hand, he raised him up; and immediately his feet and his ankles were strengthened.
NA26 – καὶ πιάσας (5660) αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν (5656) αὐτόν· παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν (5681) αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ σφυδρά,
WH – και πιασας (5660) αυτον της δεξιας χειρος ηγειρεν (5656) αυτον παραχρημα δε εστερεωθησαν (5681) αι βασεις αυτου και τα σφυδρα
PES – ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܰܪ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܥܶܩܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile