Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:16

New American Standard Bible
Acts 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, "What are we to do with these men? For the fact that a noteworthy miracle has taken place through them is apparent to all who live in Jerusalem, and we cannot deny it.
NA26 – λέγοντες, (5723) Τί ποιήσωμεν (5661) τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν (5754) δι αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν (5723) Ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα (5736) ἀρνεῖσθαι· (5738)
WH – λεγοντες (5723) τι ποιησωμεν (5661) τοις ανθρωποις τουτοις οτι μεν γαρ γνωστον σημειον γεγονεν (5754) δι αυτων πασιν τοις κατοικουσιν (5723) ιερουσαλημ φανερον και ου δυναμεθα (5736) αρνεισθαι (5738)
PES – ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile