Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:37

New American Standard Bible
Acts 5:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""After this man, Judas of Galilee rose up in the days of the census and drew away {some} people after him; he too perished, and all those who followed him were scattered.
NA26 – μετὰ τοῦτον ἀνέστη (5627) Ἰούδας Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν (5656) λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο, (5639) καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο (5712) αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. (5681)
WH – μετα τουτον ανεστη (5627) ιουδας ο γαλιλαιος εν ταις ημεραις της απογραφης και απεστησεν (5656) λαον οπισω αυτου κακεινος απωλετο (5639) και παντες οσοι επειθοντο (5712) αυτω διεσκορπισθησαν (5681)
PES – ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܘܰܐܣܛܺܝ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܗܽܘ ܡܺܝܬ݂ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile