Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:3

New American Standard Bible
Acts 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He said to him, 'GO FROM YOUR COUNTRY AND YOUR RELATIVES, AND COME TO THE LAND WHICH I WILL SHOW YOU.'
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο (5773) εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.
WH – και ειπεν (5627) προς αυτον εξελθε (5628) εκ της γης σου και [ | [εκ] ] της συγγενειας σου και δευρο (5720) εις την γην ην αν σοι δειξω (5692)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܳܟ݂ ܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile