Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:40

New American Standard Bible
Acts 7:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , ' ; -- .'
NA26 – εἰπόντες (5631) τῷ Ἀαρών, Ποίησον (5657) ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται (5695) ἡμῶν· γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν (5758) τί ἐγένετο (5633) αὐτῷ.
WH – ειποντες (5631) τω ααρων ποιησον (5657) ημιν θεους οι προπορευσονται (5695) ημων ο γαρ μωυσης ουτος ος εξηγαγεν (5627) ημας εκ γης αιγυπτου ουκ οιδαμεν (5758) τι εγενετο (5633) αυτω
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܶܐ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile