Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:40

New American Standard Bible
Acts 7:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying to Aaron, 'MAKE US A GOD WHO WILL GO BEFORE US; FOR THIS MOSES WHO LED US OUT OF THE LAND OF EGYPT—WE DO NOT KNOW WHAT HAPPENED TO HIM.'
NA26 – εἰπόντες (5631) τῷ Ἀαρών, Ποίησον (5657) ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται (5695) ἡμῶν· γὰρ Μωϋσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν (5758) τί ἐγένετο (5633) αὐτῷ.
WH – ειποντες (5631) τω ααρων ποιησον (5657) ημιν θεους οι προπορευσονται (5695) ημων ο γαρ μωυσης ουτος ος εξηγαγεν (5627) ημας εκ γης αιγυπτου ουκ οιδαμεν (5758) τι εγενετο (5633) αυτω
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܶܐ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile