Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:44

New American Standard Bible
Acts 7:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Our fathers had the tabernacle of testimony in the wilderness, just as He who spoke to Moses directed {him} to make it according to the pattern which he had seen.
NA26 – σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν (5713) τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατο λαλῶν (5723) τῷ Μωϋσῇ ποιῆσαι (5658) αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει, (5715)
WH – η σκηνη του μαρτυριου ην (5707) τοις πατρασιν ημων εν τη ερημω καθως διεταξατο (5668) ο λαλων (5723) τω μωυση ποιησαι (5658) αυτην κατα τον τυπον ον εωρακει (5715)
PES – ܗܳܐ ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܕ݂ܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܘܝܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile