Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:2

New American Standard Bible
Acts 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and asked for letters from him to the synagogues in Damascus, so that if he found any belonging to the Way, whether men or women, he might bring them in shackles to Jerusalem.
NA26 – ᾐτήσατο (5668) παρ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ (5632) τῆς ὁδοῦ ὄντας, (5752) ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους (5772) ἀγάγῃ (5632) εἰς Ἰερουσαλήμ.
WH – ητησατο (5668) παρ αυτου επιστολας εις δαμασκον προς τας συναγωγας οπως εαν τινας ευρη (5632) της οδου οντας (5723) ανδρας τε και γυναικας δεδεμενους (5772) αγαγη (5632) εις ιερουσαλημ
PES – ܘܰܫܐܶܠ ܠܶܗ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܘ ܢܶܫܶܐ ܢܶܐܣܽܘܪ ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile