Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:9

New American Standard Bible
Colossians 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason also, since the day we heard {of it,} we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding,
NA26 – Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, (5656) οὐ παυόμεθα (5731) ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι (5740) καὶ αἰτούμενοι (5734) ἵνα πληρωθῆτε (5686) τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ,
WH – δια τουτο και ημεις αφ ης ημερας ηκουσαμεν (5656) ου παυομεθα (5731) υπερ υμων προσευχομενοι (5740) και αιτουμενοι (5734) ινα πληρωθητε (5686) την επιγνωσιν του θεληματος αυτου εν παση σοφια και συνεσει πνευματικη
PES – ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢܰܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܠܡܶܫܰܐܠ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܡܠܽܘܢ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܶܟ݂ܡܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܣܽܘܟ݁ܳܠ ܕ݁ܪܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile