Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:15

New American Standard Bible
Colossians 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let the peace of Christ, to which you were indeed called in one body, rule in your hearts; and be thankful.
NA26 – καὶ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω (5720) ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε (5681) ἐν ἑνὶ (5748) σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. (5737)
WH – και η ειρηνη του χριστου βραβευετω (5720) εν ταις καρδιαις υμων εις ην και εκληθητε (5681) εν [ [ενι] | ενι ] σωματι και ευχαριστοι γινεσθε (5737)
PES – ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܶܗ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile