Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:16

New American Standard Bible
Colossians 3:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom teaching and admonishing one another with psalms, hymns, {and} spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God.
NA26 – λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω (5720) ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες (5723) καὶ νουθετοῦντες (5723) ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν τῇ χάριτι ᾄδοντες (5723) ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ·
WH – ο λογος του χριστου ενοικειτω (5720) εν υμιν πλουσιως εν παση σοφια διδασκοντες (5723) και νουθετουντες (5723) εαυτους ψαλμοις υμνοις ωδαις πνευματικαις εν [ | [τη] ] χαριτι αδοντες (5723) εν ταις καρδιαις υμων τω θεω
PES – ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܬ݁ܶܥܡܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܶܟ݂ܡܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܶܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܚܳܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܰܙܡܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile