Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:16-17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Colossians 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore no one is to act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day--
NA26 – Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω (5720) ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἐν μέρει ἑορτῆς νεομηνίας σαββάτων,
WH – μη ουν τις υμας κρινετω (5720) εν βρωσει και εν ποσει η εν μερει εορτης η νεομηνιας η σαββατων
PES – ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܫ ܢܕ݂ܰܘܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܬ݁ܝܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ ܕ݁ܥܺܐܕ݂ܶܐ ܘܰܕ݂ܪܺܝܫ ܝܰܪܚܶܐ ܘܰܕ݂ܫܰܒ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Colossians 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – things which are a {mere} shadow of what is to come; but the substance belongs to Christ.
NA26 – ἐστιν (5748) σκιὰ τῶν μελλόντων, (5723) τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
WH – α εστιν (5719) σκια των μελλοντων (5723) το δε σωμα του χριστου
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܛܶܠܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain