Lectionary Calendar
Thursday, February 29th, 2024
the Second Week of Lent
There are 31 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:2

New American Standard Bible
Galatians 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Behold I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no benefit to you.
NA26 – Ἴδε (5657) ἐγὼ Παῦλος λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε (5747) Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. (5692)
WH – ιδε (5628) εγω παυλος λεγω (5719) υμιν οτι εαν περιτεμνησθε (5747) χριστος υμας ουδεν ωφελησει (5692)
PES – ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܶܬ݂ܓ݁ܰܙܪܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile