Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:7-10

New American Standard Version
Hebrews 5:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the days of His flesh, He offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the One able to save Him from death, and He was heard because of His piety.
NA26 – ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον (5740) σῴζειν (5721) αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας (5660) καὶ εἰσακουσθεὶς (5685) ἀπὸ τῆς εὐλαβείας,
WH – ος εν ταις ημεραις της σαρκος αυτου δεησεις τε και ικετηριας προς τον δυναμενον (5740) σωζειν (5721) αυτον εκ θανατου μετα κραυγης ισχυρας και δακρυων προσενεγκας (5660) και εισακουσθεις (5685) απο της ευλαβειας
PES – ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܰܚܶܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered.
NA26 – καίπερ ὢν υἱὸς ἔμαθεν (5627) ἀφ ὧν ἔπαθεν (5627) τὴν ὑπακοήν·
WH – καιπερ ων (5723) υιος εμαθεν (5627) αφ ων επαθεν (5627) την υπακοην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܛܳܒ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܚܰܫܶܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܠ ܝܰܠܦ݁ܳܗ ܠܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And having been made perfect, He became to all those who obey Him the source of eternal salvation,
NA26 – καὶ τελειωθεὶς (5685) ἐγένετο (5633) πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν (5723) αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου,
WH – και τελειωθεις (5685) εγενετο (5633) πασιν τοις υπακουουσιν (5723) αυτω αιτιος σωτηριας αιωνιου
PES – ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܡܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – being designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek.
NA26 – προσαγορευθεὶς (5685) ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.
WH – προσαγορευθεις (5685) υπο του θεου αρχιερευς κατα την ταξιν μελχισεδεκ
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܡܰܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile