Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:11

New American Standard Bible
Hebrews 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond {the} proper time of life, since she considered Him faithful who had promised.
NA26 – Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα στεῖρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν (5627) καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο (5662) τὸν ἐπαγγειλάμενον· (5666)
WH – πιστει και αυτη σαρρα [ | στειρα ] δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν (5627) και παρα καιρον ηλικιας επει πιστον ηγησατο (5662) τον επαγγειλαμενον (5666)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܣܰܪܳܐ ܕ݁ܰܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܶܠ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܫܢܶܝܗ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܫܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile