Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:3

New American Standard Bible
Hebrews 11:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith we understand that the world has been created by the word of God so that what is seen has not been made out of things that are visible.
NA26 – Πίστει νοοῦμεν (5719) κατηρτίσθαι (5771) τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων (5730) τὸ βλεπόμενον (5746) γεγονέναι. (5755)
WH – πιστει νοουμεν (5719) κατηρτισθαι (5771) τους αιωνας ρηματι θεου εις το μη εκ φαινομενων (5730) το βλεπομενον (5746) γεγονεναι (5755)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܰܩܰܢܘ ܥܳܠܡܶܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile