Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:4

New American Standard Bible
Hebrews 11:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks.
NA26 – Πίστει πλείονα θυσίαν Ἅβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκεν (5656) τῷ θεῷ, δι ἧς ἐμαρτυρήθη (5681) εἶναι (5750) δίκαιος, μαρτυροῦντος (5723) ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ δι αὐτῆς ἀποθανὼν (5631) ἔτι λαλεῖ. (5719)
WH – πιστει πλειονα θυσιαν αβελ παρα καιν προσηνεγκεν (5656) τω θεω δι ης εμαρτυρηθη (5681) ειναι (5721) δικαιος μαρτυρουντος (5723) επι τοις δωροις αυτου του θεου και δι αυτης αποθανων (5631) ετι λαλει (5719)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܩܳܐܝܶܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܳܐ ܗ݈ܘ ܘܰܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܝܺܝܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile