Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:11

New American Standard Bible
Hebrews 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For both He who sanctifies and those who are sanctified are all from one {Father;} for which reason He is not ashamed to call them brethren,
NA26 – τε γὰρ ἁγιάζων (5723) καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι (5746) ἐξ ἑνὸς πάντες· δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται (5736) ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, (5721)
WH – ο τε γαρ αγιαζων (5723) και οι αγιαζομενοι (5746) εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται (5736) αδελφους αυτους καλειν (5721)
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܫ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܘ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܗܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile