Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:2

New American Standard Bible
Hebrews 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself also is clothed in weakness;
NA26 – μετριοπαθεῖν (5721) δυνάμενος (5740) τοῖς ἀγνοοῦσιν (5723) καὶ πλανωμένοις, (5746) ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται (5736) ἀσθένειαν,
WH – μετριοπαθειν (5721) δυναμενος (5740) τοις αγνοουσιν (5723) και πλανωμενοις (5746) επει και αυτος περικειται (5736) ασθενειαν
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܡܶܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܢܶܚܰܫ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܘܛܳܥܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile