Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:27

New American Standard Bible
Hebrews 7:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who has no daily need, like those high priests, to offer up sacrifices, first for His own sins and then for the {sins} of the people, because He did this once for all {time} when He offered up Himself.
NA26 – ὃς οὐκ ἔχει (5719) καθ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, (5721) ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν (5656) ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. (5660)
WH – ος ουκ εχει (5719) καθ ημεραν αναγκην ωσπερ οι αρχιερεις προτερον υπερ των ιδιων αμαρτιων θυσιας αναφερειν (5721) επειτα των του λαου τουτο γαρ εποιησεν (5656) εφαπαξ εαυτον ανενεγκας (5660)
PES – ܘܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܕ݁ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܰܘܗ݈ܝ ܢܩܰܪܶܒ݂ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܗ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܩܰܪܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile