Lectionary Calendar
Friday, May 24th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:12

New American Standard Bible
Hebrews 8:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "FOR I WILL BE MERCIFUL TOWARD THEIR WRONGDOINGS, AND THEIR SINS I WILL NO LONGER REMEMBER."
NA26 – ὅτι ἵλεως ἔσομαι (5704) ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ (5686) ἔτι.
WH – οτι ιλεως εσομαι (5695) ταις αδικιαις αυτων και των αμαρτιων αυτων ου μη μνησθω (5686) ετι
PES – ܘܶܐܚܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile