Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:26

New American Standard Bible
Hebrews 9:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Otherwise, He would have needed to suffer often since the foundation of the world; but now once at the consummation of the ages He has been manifested to put away sin by the sacrifice of Himself.
NA26 – ἐπεὶ ἔδει (5900) αὐτὸν πολλάκις παθεῖν (5629) ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. (5769)
WH – επει εδει (5707) αυτον πολλακις παθειν (5629) απο καταβολης κοσμου νυνι δε απαξ επι συντελεια των αιωνων εις αθετησιν [ της | [της] ] αμαρτιας δια της θυσιας αυτου πεφανερωται (5769)
PES – ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܙܒ݂ܰܢ ܩܰܪܶܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܰܛܠܺܝܗ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile