Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:26

New American Standard Bible
Hebrews 9:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Otherwise, He would have needed to suffer often since the foundation of the world; but now once at the consummation of the ages He has been revealed to put away sin by the sacrifice of Himself.
NA26 – ἐπεὶ ἔδει (5900) αὐτὸν πολλάκις παθεῖν (5629) ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. (5769)
WH – επει εδει (5707) αυτον πολλακις παθειν (5629) απο καταβολης κοσμου νυνι δε απαξ επι συντελεια των αιωνων εις αθετησιν [ της | [της] ] αμαρτιας δια της θυσιας αυτου πεφανερωται (5769)
PES – ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܢܶܚܰܫ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܙܒ݂ܰܢ ܩܰܪܶܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܰܛܠܺܝܗ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile