Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:17

New American Standard Bible
James 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow.
NA26 – πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, (5748) καταβαῖνον (5723) ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ οὐκ ἔνι (5748) παραλλαγὴ τροπῆς ἀποσκίασμα.
WH – πασα δοσις αγαθη και παν δωρημα τελειον ανωθεν εστιν (5719) καταβαινον (5723) απο του πατρος των φωτων παρ ω ουκ ενι (5719) παραλλαγη η τροπης αποσκιασμα
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܗܺܝܪܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܓ݂ܢܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile