Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:17

New American Standard Bible
James 5:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the earth for three years and six months.
NA26 – Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν (5713) ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ·
WH – ηλιας ανθρωπος ην (5707) ομοιοπαθης ημιν και προσευχη προσηυξατο (5662) του μη βρεξαι (5658) και ουκ εβρεξεν (5656) επι της γης ενιαυτους τρεις και μηνας εξ
PES – ܐܳܦ݂ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܰܢ ܘܨܰܠܺܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝܢ ܘܶܫܬ݁ܳܐ ܝܰܪܚܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile