Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 5:9

New American Standard Bible
James 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not complain, brothers {and sisters,} against one another, so that you may not be judged; behold, the Judge is standing right at the door.
NA26 – μὴ στενάζετε, (5720) ἀδελφοί, κατ ἀλλήλων, ἵνα μὴ κριθῆτε· (5686) ἰδοὺ (5628) κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. (5707)
WH – μη στεναζετε (5720) αδελφοι κατ αλληλων ινα μη κριθητε (5686) ιδου (5640) ο κριτης προ των θυρων εστηκεν (5758)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܰܢܚܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܩܳܐܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile