Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 19:4

New American Standard Bible
John 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pilate came out again and *said to them, ""Behold, I am bringing Him out to you so that you may know that I find no guilt in Him."
NA26 – Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω (5719) Πιλᾶτος καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἴδε (5657) ἄγω (5719) ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, (5719) ἵνα γνῶτε (5632) ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω (5719) ἐν αὐτῷ.
WH – και εξηλθεν (5627) παλιν εξω ο πιλατος και λεγει (5719) αυτοις ιδε (5628) αγω (5719) υμιν αυτον εξω ινα γνωτε (5632) οτι ουδεμιαν αιτιαν ευρισκω (5719) εν αυτω
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܒ݂ܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile